Alfa 碎细纹涂料皮

磨面涂料皮
欧洲原皮
厚度:0.9~1.1mm

碎细纹质感。极轻微的蜡感,自然甩的质地,摸起来丝滑柔顺,用在纤细的产品上,相当适合,产品自然而然细致了起来!
  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4000

  现货于意大利

  Alfa 4000

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4010

  现货于意大利

  Alfa 4010

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4020

  现货于意大利

  Alfa 4020

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4040

  现货于意大利

  Alfa 4040

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4050

  现货于意大利

  Alfa 4050

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4060

  现货于意大利

  Alfa 4060

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4070

  现货于意大利

  Alfa 4070

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4080

  现货于意大利

  Alfa 4080

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4090

  现货于意大利

  Alfa 4090

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4110

  现货于意大利

  Alfa 4110

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4120

  现货于意大利

  Alfa 4120

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4140

  现货于意大利

  Alfa 4140

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4160

  现货于意大利

  Alfa 4160

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4170

  现货于意大利

  Alfa 4170

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4180

  现货于意大利

  Alfa 4180

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4190

  现货于意大利

  Alfa 4190

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4200

  现货于意大利

  Alfa 4200

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4220

  现货于意大利

  Alfa 4220

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4240

  现货于意大利

  Alfa 4240

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4250

  现货于意大利

  Alfa 4250

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4260

  现货于意大利

  Alfa 4260

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4270

  现货于意大利

  Alfa 4270

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4280

  现货于意大利

  Alfa 4280

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4290

  现货于意大利

  Alfa 4290

  Alfa 碎细纹涂料皮-Alfa 4300

  现货于意大利

  Alfa 4300