PRESCOTT 半苯染轻压花

半苯染等级,皮肤表面轻磨
巴西黄牛皮身
厚度:1.2~1.4mm
极轻压纹带自然甩作法,偏雾面,手感柔又饱实,表面触感像苯染皮
 
  PRESCOTT 半苯染轻压花-301

  301

  PRESCOTT 半苯染轻压花-200

  200

  PRESCOTT 半苯染轻压花-201

  201

  PRESCOTT 半苯染轻压花-202

  202

  PRESCOTT 半苯染轻压花-205

  205

  PRESCOTT 半苯染轻压花-209

  209

  PRESCOTT 半苯染轻压花-212

  212

  PRESCOTT 半苯染轻压花-403

  403

  PRESCOTT 半苯染轻压花-219

  219

  PRESCOTT 半苯染轻压花-213

  213

  PRESCOTT 半苯染轻压花-214

  214

  PRESCOTT 半苯染轻压花-318

  318

  PRESCOTT 半苯染轻压花-216

  216

  PRESCOTT 半苯染轻压花-401

  401

  PRESCOTT 半苯染轻压花-402

  402

  PRESCOTT 半苯染轻压花-206

  206

  PRESCOTT 半苯染轻压花-292

  292

  PRESCOTT 半苯染轻压花-295

  295

  PRESCOTT 半苯染轻压花-226

  226

  PRESCOTT 半苯染轻压花-218

  218

  PRESCOTT 半苯染轻压花-246

  246

  PRESCOTT 半苯染轻压花-228

  228

  PRESCOTT 半苯染轻压花-289

  289

  PRESCOTT 半苯染轻压花-217

  217

  PRESCOTT 半苯染轻压花-237

  237

  PRESCOTT 半苯染轻压花-239

  239

  PRESCOTT 半苯染轻压花-245

  245

  PRESCOTT 半苯染轻压花-248

  248

  PRESCOTT 半苯染轻压花-284

  284

  PRESCOTT 半苯染轻压花-255

  255

  PRESCOTT 半苯染轻压花-256

  256

  PRESCOTT 半苯染轻压花-258

  258

  PRESCOTT 半苯染轻压花-262

  262

  PRESCOTT 半苯染轻压花-267

  267

  PRESCOTT 半苯染轻压花-272

  272

  PRESCOTT 半苯染轻压花-278

  278

  PRESCOTT 半苯染轻压花-270

  270

  PRESCOTT 半苯染轻压花-274

  274

  PRESCOTT 半苯染轻压花-204

  204

  PRESCOTT 半苯染轻压花-211

  211

  PRESCOTT 半苯染轻压花-316

  316

  PRESCOTT 半苯染轻压花-293

  293

  PRESCOTT 半苯染轻压花-207

  207

  PRESCOTT 半苯染轻压花-287

  287

  PRESCOTT 半苯染轻压花-337

  厚度:1.4~1.6mm

  337

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3610 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3610 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3406 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3406 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3305 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3305 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3300 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3300 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3415 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3415 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3412 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3412 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3413 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3413 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3404 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3404 TRT

  PRESCOTT 半苯染轻压花-3416 TRT

  厚度:1.4~1.6mm

  3416 TRT