ALABAMA 半苯染自然甩

极轻修面的半苯染等级
欧洲黄牛皮身
厚度:1.3~1.5mm
极轻修面,薄涂料,纹理中偏细,带些许线感与毛孔感,自然轻微的顶光效果,立体感好!
 
  ALABAMA 半苯染自然甩-6602

  6602

  ALABAMA 半苯染自然甩-6617

  6617

  ALABAMA 半苯染自然甩-6631

  6631

  ALABAMA 半苯染自然甩-6607

  6607

  ALABAMA 半苯染自然甩-6601

  6601

  ALABAMA 半苯染自然甩-6632

  6632

  ALABAMA 半苯染自然甩-6633

  6633

  ALABAMA 半苯染自然甩-6614

  6614

  ALABAMA 半苯染自然甩-6605

  6605

  ALABAMA 半苯染自然甩-6613

  6613

  ALABAMA 半苯染自然甩-6618

  6618