Vegeta 植物丹宁马鞍皮

纯植物丹宁马鞍皮
巴西黄牛皮身 (半开张)
厚度:1.8~2.0mm 
植鞣制法,纯染料水透染。表面任何天然现象一览无疑,没有任何涂料,
犹如素颜的皮肤,完整感受牛只天然的质地!

LIGO saddle leather in Vegeta tanned

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-01

  ZR-01

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-03

  ZR-03

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-04

  ZR-04

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-06

  ZR-06

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-07

  ZR-07

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-08

  ZR-08

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-09

  ZR-09

  Vegeta 植物丹宁马鞍皮-ZR-11

  ZR-11